Sunday, April 6, 2008

rumusan pendidikan jasmani

4.0 Rumusan

Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran teras yang di ajar di peringkat sekolah menengah di Malaysia. Mata pelajaran ini diajar selama 11 tahun meliputi aspek-aspek kemahiran, rekreasi, pengelolaan sukan dan kesihatan. Walaupun program pendidikan jasmani di peringkat Sarjana Muda banyak dikendalikan oleh universiti-universiti awam tempatan, terdapat pelajar yang tidak mengetahui apakah isi kandungan subjek yang bakal mereka pelajari. Ada yang beranggapan bahawa pengkhususan dalam pendidikan jasmani banyak melibatkan kelas-kelas praktikal di luar bilik darjah yang melibatkan aspek pengetahuan serta kemahiran dalam pelbagai jenis sukan. Sewajarnya, kelas-kelas seperti ini penting bagi bakal-bakal guru pendidikan jasmani. Namun, bagi meningkatkan martabat profesion guru pendidikan jasmani, mereka juga perlu mempunyai asas-asas yang kukuh dalam bidang sains sukan. Seringkali, pelajar kurang bersedia untuk matapelajaran-matapelajaran ini. Artikel ini membincangkan kajian mengenai pengetahuan isi kandungan subjek yang dilakukan keatas pelajar program Pendidikan Jasmani Di Institut Perguruan Kota Bharu.
Pendidikan jasmani merupakan salah satu matapelajaran teras di sekolah-sekolah di Malaysia. Ianya diajar selama 11 tahun yang merangkumi aspek-aspek kemahiran sukan, rekreasi, pendidikan sukan serta kesihatan. Menurut Lawson dan Placek (1996), pendidikan jasmani yang diajar disekolah perlu merangkumi 8 aspek iaitu, perkembangan motor, anatomi kinesiologikal, biomekaniks, fisiologi latihan, kesihatan, pedagogi sukan, psikologi sukan serta pekembangan dan kawalan motor. Walaupun tidak dinyatakan dengan jelas, kesemua aspek-aspek tersebut ada diterapkan dalam tunjang pembelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan di Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001).
Pengetahuan isikandungan subjek adalah penting bagi pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang sains sukan. Pengetahuan isi kandungan subjek sains sukan boleh didefinisikan secara langsung sebagai pengetahuan tentang isi kandungan subjek-subjek yang merangkumi mata pelajaran sains sukan seperti subjek anatomi, kinesiologi, pengurusan serta pentadbiran sukan. Mempunyai pengetahuan isi kandungan subjek bererti pelajar dapatmengaplikasikan apa yang dipelajari dalam subjek-subjek disekolah menengah kepada subjek-subjek sains sukan.
Mengajar disifatkan sebagai transmisi pengetahuan dari seorang individu ke individu atau kumpulan yang lain. Untuk mengajar bererti seseorang itu perlu mempunyai ilmu pengetahuan. Bermula dari kajian-kajian oleh Shulman (1986, 1987), ramai pendidik hari ini tertanya-tanya apakah sebenarnya yang paling penting dalam pengajaran. Kajian-kajian yang dilakukan di Stanford (Marks 1990, Shulman & Grossman 1987) dan di Michigan State University (Ball & McDiarmid 1990, Feiman-Nemser & Parker 1990) mengenai pemerolehan srta pengaplikasian ilmu pengetahuan guru menunjukkan bahawa banyak lagi yang perlu diterokai dalam bidang ini.
Penyediaan isi kandungan subjek dalam mengajar pendidikan jasmani di sekolah-sekolah menengah merupakan satu arena yang berpotensi untuk dijadikan kajian kes. Pengajaran pendidikan jasmani sehingga kini banyak mengalah dan banyak dipengaruhi oleh pelbagai definisi, perspektif serta tradisi dalam program penyediaan guru pendidikan jasmani serta kemahiran dalam profesion pendidikan jasmani itu sendiri. Pada tahap yang tertinggi, ramai diantara pakar pendidikan jasmani merasakan bahawa mengajar pendidikan jasmani bukan hanya mengajar kemahiran untuk bermain. Ianya meliputi lebih dari itu.
Dalam konteks pengajaran pendidikan jasmani di sekolah, guru-guru perlu bersedia untuk mengajar megenai kesan senaman yang kerap ke atas badan manusia serta kaitan antara senaman dan kesihatan sepanjang hayat. Pelajar-pelajar juga perlu didedahkan kepada unsur-unsur asas fisiologi latihan serta kesan yang diperolehi hasil dari melakukan aktiviti senaman yang kerap. Keperluan untuk memulakan senaman yang kerap pada usia yang muda dan meneruskannya hingga dewasa adalah sesuatu yang perlu dititik beratkan dalam pengajaran pendidikan jasmani. Disamping itu, pelajar perlu juga didedahkan dengan nilai-nilai estetika serta kesedaran tentang nilai-nilai murni melalui pendidikan jasmani. Matlamat-matlamat pendidikan sepanjang hayat boleh dicapai sekiranya guru mempunyai asas pengetahuan isi kandungan subjek pendidikan jasmani yang kukuh yang merangkumi bidang-bidang perkembangan motor, anatomikal kinesiologi, biomekaniks, fisiologi latihan, kesihatan dan kecergasan, pedagogi sukan, psikologi sukan serta pembelajaran dan kawalan motor.
psikologi sukan serta pembelajaran dan kawalan motor.
Para penyelidik dalam pendidikan jasmani kini mula menyedari peranan penting yang dimainkan oleh pengetahuan guru dalam mengembangkan ilmu pendidikan jasmani. Kajian-kajian diluar negara telah banyak dilakukan mengenai pemerolehan, pengembangan dan pembentukan pengetahuan oleh guru, terutamanya guru-guru dalam latihan (Doolittle, Schwager & Mitchell 1996, Graber 1995, Rink, French, Lee, Solmon, & Lynn 1994, Rovegno 1992 &1993, Schemp 1993). Jumlah serta kepelbagaian kajian mengenai pengetahuan guru pendidikan jasmani yang dilakukan kesemuanya menunjukkan betapa pentingnya peranan ilmu pengetahuan subjek dalam bidang pendidikan jasmani. Namun, kajian mengenai hal ini belum lagi dilakukan di Malaysia. Artikel ini mengkaji pengetahuan asas ilme pendidikan jasmani yang dimiliki oleh guru-guru pelatih pendidikan jasmani di Universiti Kebangsaan Malaysia. Asas ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh guru-guru pelatih ini juga menjadi penunjuk apakah konsep tunjang pembelajaran pendidikan jasmani mencapai objektifnya.
Semua sekolah yang terdapat dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan adalah wajib menggunakan Kurikulum Kebangsaan tersebut. Bagi sekolah swasta, mata pelajaran teras dalam Kurikulum Kebangsaan handaklah diajar di sekolah tersebut. Kurikulum Kebangsaan meliputi mata pelajaran yang dapat menentukan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperoleh oleh murid-murid selepas menamatkan persekolahan. Walau bagaimanapun, Menteri Pelajaran berhak melakukan penambahan, pegubahan atau pindaan ke atas Kurikulum Kebangsaan dari semasa ke semasa apabila merasakan perlu melakukan demikian. Setiap sekolah dikehendaki menyediakan murid-muridnya untuk menduduki peperiksaan yang telah ditetapkan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan

No comments: